top of page

YHDISTYKSEn SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Helsingin Downhill ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleisesti alamäkipyöräilyharrastusta sekä kuntoilu- että
kilpailutasolla. Yhdistys perustetaan myös vastaamaan Helsingin Kaupungin vaatimukseen
Malminkartanon huipun alamäkipyöräilytoiminnan järjestäytymisestä. Tarkoitus on erityisesti
mahdollistaa alamäkipyöräilyn harjoittaminen ja sen pitkän perinteen vaaliminen alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu aktiivisesti kehittämään Malminkartanon huipun
liikuntamahdollisuuksia, ja se työskentelee turvallisen pyöräilyharrastuksen jatkuvuuden puolesta.
Yhdistys järjestää erilaisia urheiluun liittyviä tapahtumia ja juhlia, sekä
jäsenilleen koulutusta ja alamäkipyöräilyyn liittyvää valmennus- ja neuvontatoimintaa. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys voi järjestää erilaisia maksullisia huvitilaisuuksia, sekä harjoittaa julkaisu-,
varojenkeräys-, ja arpajaistoimintaa asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys on oikeutettu
hankkimaan, vuokraamaan ja omistamaan toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta tai
maata, sekä vastaanottamaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja.
Edellä mainitun aluesidonnaisuuden lisäksi, yhdistys voi harjoittaa tai osallistua tarkoitukseensa
liittyvään toimintaan myös muualla.

 


3. Jäsenet


Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kaikilta alle 15- vuotiailta vaaditaan huoltajien suostumus. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenet sitoutuvat noudattamaan harrastustoiminnassa yhteisesti sovittuja ja kulloinkin voimassaolevia turvallisuussuunnitelmia, sääntöjä ja ohjeita. Jäsenet vastaavat itse tarvittavasta urheilu ja vapaa-ajan vakuutusturvasta.
Yhdistyksen jäsenyyteen ei kuulu vakuutusturvaa.
Jäsen voidaan erottaa hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksellä, mikäli hänen
katsotaan menetelleen yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin aiheuttaneen yhdistykselle tai sen toiminnalle vakavaa haittaa.

 


4. Liittymis- ja jäsenmaksu


Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
kokous.

 


5. Kunniajäsenet
 

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi
henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti sekä pitkään toimineet yhdistyksen, sen toiminnan,
tarkoitusperien tai alamäkipyöräilyharrastuksen hyväksi. Kunniajäsenperiaate sisällytetään
yhdistyksen sääntöihin erityisesti arvostuksesta Malminkartanon huipun alamäkipyöräilyreittejä
pitkäjänteisesti talkootyönä rakentaneisiin harrastajiin.
Kunniajäsenyys edellyttää erityisen merkittävää toimintaa yhdistyksen toiminnan ja/tai
tarkoitusperien edistämiseksi, mutta ei välttämättä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ennen
kunniajäseneksi kutsumista.
Kunniajäseneksi kutsuminen ei edellytä kutsuttavan henkilön aiempaa palkitsemista yhdistyksen
toimesta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa, kuten
varsinaisella jäsenellä. Kunniajäsenet ovat liittymismaksusta sekä liittymisvuoden jäsenmaksusta vapaat. Kunniajäsen voidaan erottaa hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen
päätöksellä, mikäli hänen katsotaan menetelleen yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, tai muutoin aiheuttaneen yhdistykselle tai sen toiminnalle vakavaa haittaa.
Kunniajäsenyydestä voi itse erota samoilla periaatteilla kun yhdistyksen varsinaisesta
jäsenyydestä.

 


6. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi antaa yhdistyksen toimihenkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

 


8. Tilikausi


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja se on tarvittavine asiakirjoineen jätettävä
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa suorittamastaan tarkastuksesta lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen
vuosikokousta

 


9. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa
hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

 


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse. Kokous voidaan kutsua koolle myös, mikäli
10% jäsenistöä tai 20 jäsentä niin vaatii.

 


11. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa
voivat toimia ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut esille tulevat asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
8. Kokouksen päättäminen

 


12. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa
voivat toimia ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavalle toimintakaudelle
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 7. Määrätään
toimihenkiköiden palkkiot
8. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja 9. Muut esille tulevat
asiat
10. Kokouksen päättäminen

 


13. Sääntöjen muuttaminen


Sääntöjen muuttaminen on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 


14. Yhdistyksen purkaminen


Yhdistys voidaan purkaa, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä
kokouksessa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa purkamisehdotusta.
Molemmissa kokouksissa tulee olla läsnä vähintään 20
yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksen jälkimmäinen purkava kokous päättää yhdistyksen
jäljelle jääneiden varojen käytöstä näiden sääntöjen 2§:ssä mainitun
tarkoituksen edistämiseen. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Mikäli
yhdistyksellä on alle 20 jäsentä, riittää 3/4 jäsenistä.

bottom of page